Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  WEST COAST OF USA 9 DAYS BY BR
ระยะเวลา
:
  9 วัน 6 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  14 - 20 มี.ค. 2558
  08 - 16 เม.ย. 2558
  01 - 09 พ.ค.2558
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 77900 บาท, ราคาเด็ก 74900 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก

วันที่สอง     ซานฟรานซิสโก-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-เฟรสโน

วันที่สาม        เฟรสโน-บาร์สโตร์ - ลาสเวกัส

วันที่สี่            ลาสเวกัส- อิสระทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน

วันที่ห้า           ลาสเวกัส-ออนตาริโอมิลล์-ลอสแองเจลิส-อนาแฮม

วันที่หก           อนาแฮม-ดิสเนีย์แลนด์

วันที่เจ็ด         ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่แปด        ลอสแองเจลิส-ไทเป

วันที่เก้า         กรุงเทพฯ

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159