Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5D 3N
ระยะเวลา
:
  5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  4 – 8/11 – 15/18 – 22 ธ.ค. 59 //1 – 5/8 – 12/15 – 19/22 – 26 ม.ค./29 ม.ค.60 – 2 ก.พ. 60//12 – 16/19 – 23 ก.พ. 60 // 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60 ราคา 18,900 บาท
  19 – 23/26 – 30 พ.ย. 59 // 3 – 7/10 – 14/17 – 21/24 – 28 ธ.ค. 59 // 7 – 11/14 – 18/21 – 25 ม.ค.60/28 ม.ค. – 1 ก.พ.60 //4 – 8/5 – 9/18 – 22 ก.พ./25 ก.พ. – 1 มี.ค. 60 // 4 – 8/11 – 15/18 – 22 มี.ค. 60 ราคา 19,900 บาท
  16 – 20/23 – 27 พ.ย. 59 //14 – 18/21 -25 ธ.ค. 59 /31 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 // 4 – 8/11 – 15/18 – 22/25 – 29 ม.ค. 60 // 8 – 12/15 – 19 มี.ค. 60 ราคา 20,900 บาท
  28 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60 ราคา 25,900 บาท
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 18900 บาท, ราคาเด็ก 18900 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก       กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  

วันที่สาม  ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่     พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง

วันที่ห้า   สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

 

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159